FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.agatakocikova.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Mgr.Agáta Kocíková, 90101 Malacky, Janka Kráľa 543/23, Slovenská republika


– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :


– Dátum objednania/dátum prijatia*:


– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:


– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


.......................................


– Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.